Kami po ay nasisiyahan na ibalita sa inyo ang pahayag o impormasyon na ito sa wikang Tagalog. Nais po naming ipabatid na ang mga kaugnay sa "Main Menu" sa itaas ay sa wikang Ingles lamang. Maaari po kayong tumawag sa 1-877-761-1155 o magpadala ng email sa info@welcomecentre.ca kung kailangan ninyo ng tulong o karagdagang impormasyon.

Ang lahat ng mga serbisyong kailangan ninyo...nasa iisang lugar!

Ang Sentro ng Malugod na Pagtanggap para sa mga Serbisyong Pang-imigrante (Welcome Centre Immigrant Services) ay isang hintuan na serbisyo sa ilalim ng isang bubong na itinatag upang igiya at suportahan ang mga imigrante sa mga nakalilitong mga impormasyon at mga mapagkukunang impormasyon mula sa mga Rehiyon ng York at Durham. Ang mga sebisyo ay ipagkakaloob ng walang bayad sa mga kliyente.

Ang mga serbisyo ay iniaalok sa wikang Ingles, may nakalaan ding mga interpreter.

Ang Tungkol sa Sentro

Ang mga tampok na mga serbiyong pang-imigrante ay kinabibilangan ng: mga serbisyong paninirahan at integrasyon; pagsasanay sa wika; tulong sa pagpapatunay at mga kwalipikasyon; mga suporta sa pagtatrabaho; mga serbisyo sa interpretasyon; at mga serbisyo para sa mga kababaihan, kabataan at mga sinyor.

Ang iba pang mga serbisyo ay malalaman batay sa mga pangangailangan ng komunidad (katulad ng mga serbisyong legal, mga serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan, pagpapayong pampamilya na naaayon sa kultura, atbp.)

Sa Rehiyon ng York, ang mga Sentro ay pinamamahalaan ng isang kakaibang pagkakasama ng limang organisasyong pangkomunidad na nagseserbisyo sa imigrante na kinabibilangan ng Serbisyong Pang-imigrante ng COSTI (COSTI Immigrant Service), Mga Serbisyo para sa Katolikong Komunidad ng Rehiyon ng York (Catholic Community Services of York Region, CCSYR), Sentro para sa Impormasyon at mga Serbisyong Pang-komunidad (Centre for Immigrant and Community Services, CICS), 移民綜合服務中心(華諮處), 移民综合服务中心(华咨处), Mga Kahusayan sa Trabaho (Job Skills) at Kalakalang Panlipunan para sa Canada (Social Enterprise for Canada). Sa Rehiyon ng Durham, ang mga Sentro ay pinamamahalaan ng Konseho sa Pag-unlad ng Komunidad ng Durham (Community Development Council Durham) at Sentro ng Tulong para sa Kawalan ng Trabaho sa Rehiyon ng Durham (Durham Region Unemployment Help Centre).

Mga Serbisyo

Mga Serbisyong Paninirahan at Integrasyon

Tulong sa Pabahay, Pangangalagang Pangkalusugan, Mga Numero ng Segurong Panlipunan, Pangangalagang Pambata, Mga Mapagkukunang Impormasyon ng Komunidad at Pamahalaan, Mga Pangunahing Pangangailangan at marami pang iba.

Mga Klase para sa Wikang Ingles

Ang mga klase sa Ingles na mayroong Tulong ng Kompyuter para sa Instruksyon, Childminding at Badyet sa Transportasyon para sa Karapat-dapat na mga Kandidato.

Tulong sa Pagpapatunay at mga Kwalipikasyon

Tulong sa Impormasyon ng Pagpapatunay at Impormasyon para sa mga Propesyonal na Isinanay Pang-internasyonal, Tulong para sa Portpolyo ng Pagpapatunay at mga Plano sa Pagsasagawa.

Mga Serbisyong Suporta para sa Pagtatrabaho

Mga Pagsasanay sa Paghahanap ng Trabaho, Tulong para sa Resume, Mga Plano sa Pagsasagawa ng Pagbalik sa Trabaho, Mga Mapagkukunang Impormasyon sa Paghahanap ng Trabaho, mga Serbisyong Internet at Fax na Libre.

Mga Suporta para sa Wika

Mga serbisyong pagsasaling-wika at interpretasyon.

Mga Serbisyo para sa mga Kababaihan, Kabataan at mga Sinyor

Ipinakikita sa mga pag-aaral na ang mga imigranteng kababaihan, kabataan at mga sinyor ay mayroong kakaibang mga pangangailangan sa mga natatanging mga serbisyo na makatutulong sa proseso ng kanilang integrasyon. Ang mga grupong sumusuporta, ang tulong pang-akademya ay ilan sa mga serbisyong ipinagkakaloob.

Iba pang mga Serbisyo

Ang iba pang mga serbisyo ay malalaman batay sa mga pangangailangan ng komunidad (katulad ng mga serbisyong legal, mga serbisyo para sa kalusugang pangkaisipan, pagpapayong pampamilya na naaayon sa kultura, atbp.)