ستاسو د اړتیا وړ ټول خدمتونه...ټول په یوه ځای کې!

د مهاجریو د خدمتونو د ښه راغلاست مرکز (Welcome Centre Immigrant Services) په یوه ځای کې د خدمتونو برابرولو مرکز دی چې د یارک (York) او درهام (Durham) په سیمو کې د مهاجرینو څخه د ملاتړ لپاره جوړ شوي دي، چې هغوی ته په یاد شویو سیمو کې معلومات او ملاتړ وړاندې کړي.

دا خدمتونو د مراجعینو لپاره وړیا وړاندې کیږي.

دا خدمتونه په انګلیسي ژبه وړاندې کیږي، د نورو ژبو ژباوړنکي موجود دي.

د مرکز په اړه

د مهاجرینو لپاره اساسي خدمتونه په لاندې ډول دي: د میشتیدني او له ټولنې سره د یو ځای کیدلو خدمتونه؛ د ژبې روزنه؛ د اسنادو تصدیق کولو او وړتیا ترلاسه کولو مرسته؛ له استخدام څخه ملاتړ؛ د ژباړي خدمتونه؛ او د ښځو، ځوانانو، او مشرانو لپاره خدمتونه.

نور خدمتونه به د ټولني د خلکو د اړتیا په اساس تعیین کړی شي (لکه حقوقي خدمتونه، د دماغي روغتیا خدمتونه، له فرهنګي اړخه مناسب د کورنیو لپاره د مشوري ورکولو خدمتونه، او داسي نور.)

د یارک په سیمه کې، دا مرکزونه د مهاجرینو لپاره د خدمتونو وړاندې کوونکي پنځو سازمانونو د مشارکت په اساس پر مخ بیول کیږي، چې په دي سازمانونو کې د COSTI د مهاجرینو خدمتونه (COSTI Immigrant Service)، د یارک سیمي د کاتولیک ټولني خدمتونه (Catholic Community Services of York Region - CCSYR)، د معلوماتو او ټولنې د خدمتونو مرکز (Centre for Immigrant and Community Services - CICS) 移民綜合服務中心(華諮處), 移民综合服务中心(华咨处),، د کار مهارتونه او د کاناډا لپاره د ټولنیز نوښتونو ادارې شاملي دي. د درهام په سیمه کې، دا مرکزونه د درهام د ټولني د پرمختګ شورا (Community Development Council Durham) او د درهام سیمي د بیکاري سره د مرستي مرکز )Durham Region Unemployed Help Centre) لخوا اداره کیږي.

خدمتونه

د میشتیدنې او له ټولنې سره د یو ځای کیدنې خدمتونه

د کور، روغتیایي څارنې، ټولنیزي بیمه شمیره، د ماشوم ساتنه، د ټولني او دولتي سرچیني، لومړنۍ اړتیاوي او نورو په برخه کې مرسته.

د انګلیسي ژبې د زده کړي صنفونه

د انګلیسي ژبې صنفونه چې د کمپیوټر په مرسته روزنه ورکول کیږي، د مستحقو کسانو لپاره د ماشوم ساتني او ترانسپورت په برخه کې مدد معاش.

د اسنادو د تصدیق کولو او وړتیا پیدا کولو مرسته

د اسنادو د تصدیق کولو د معلوماتو مرسته او په نړیواله کچه د روزل شویو مسکلي کسانو لپاره معلومات، د تصدیق کولو د پورټ فولیو مرسته او د عملي کار پلانونه.

د استخدام څخه د ملاتړ خدمتونه

د کار موندنې ورکشاپونه، د ریزومي په برخه کې مرسته، بیرته کار ته د تللو لپاره کاري پلانونه، د کار موندنې سرچینې، د وړیا انترنیت او فاکس خدمتونه.

د ژبې ملاتړ

د شفاهي او لیکلي ژباړي خدمتونه.

د ښځو، نوي ځوانانو، او سپین ږیږو کسانو لپاره خدمتونه

څیړنو دا ښودلي ده چې کډوالي ښځي، نوي ځوانان، او زاړه کسان د ځانګړیو خدمتونو لپاره خپلې ځانګړي اړتیاوي لري چې له هغوی سره له ټولنې سره د یو ځای کیدلو په پروسه کې مرسته وکړي. د هغو خدمتونو په ډله کې چې وړاندې کیږي، د ملاتړ ګروپونه، علمي مرستي، او د معلوماتو غونډې شاملي دي.

نور خدمتونه

نور خدمتونه به د ټولني د اړتیاوو پر بنسټ تعیین کړی شي (لکه حقوقي خدمتونه، د دماغي روغتیا خدمتونه، له فرهنګي اړخه مناسب د کورنیو لپاره د مشوري خدمتونه، او داسي نور)